עבודה ומגורים

עבודה ומגורים של אזרחים זרים בבולגריה
 
 
עקרונות כלליים -
 
המעמד החוקי של אזרחים זרים בבולגריה נקבע על ידי חוקת הרפובליקה של בולגריה, חוק האזרחים הזרים (שנכנס לתוקפו ב- 1998), התקנות בנוגע ליישום אמנת האזרחים הזרים והתקנות לגבי התנאים וההליכים להנפקת אשרות שהייה וקביעת משטר אשרות השהייה (שנכנסו לתוקפן ב- 2008). באופן כללי, החקיקה הבולגרית הקשורה לאזרחים זרים עולה בקנה אחד עם חוקי האיחוד האירופי הקשורים למדיניות ההגירה.
 
חוק האזרחים הזרים מחשיב כזרים את כל האנשים שאינם אזרחים של המדינות החברות באיחוד האירופי, באזור הסחר האירופי ובקונפדרציה השוויצרית (להלן, "זרים").
 
חוק האזרחים הזרים אינו חל על מעמד של אזרחים מהמדינות החברות באיחוד האירופי, באזור הסחר האירופי ובקונפדרציה השוויצרית (להלן "אזרחי אירופה"). המעמד המשפטי שלהם בבולגריה נקבע בהתאם לחוק הכניסה, המגורים והעזיבה של אזרחים באיחוד האירופי ובני משפחותיהם את הרפובליקה של בולגריה, וכן על ידי חוקים אחרים התקפים ברחבי האיחוד האירופי.
 
אזרחים אירופאים המבקשים להיכנס ולשהות בבולגריה אינם זקוקים לאשרת שהייה. זרים מתחלקים לשתי קטגוריות – כאלה שזקוקים לאשרת שהייה כאשר הם חוצים את גבולות הרפובליקה של בולגריה וכאלה שפטורים מהדרישה הזאת.
 
דרישות אשרת השהייה והפטורים מהדרישות האלה עבור זרים נקבעים על ידי החקיקה של האיחוד האירופי, ההסכמים של האיחוד האירופי עם מדינות נוספות למשטר הנוגע לאשרות שהייה והחקיקה הבולגרית התקפה.
 
זרים המבקשים להתגורר בבולגריה לטווח ארוך או קבוע (למשך יותר משלושה חודשים בכל תקופה של חצי שנה) יקבלו רישיון מגורים. אזרחי אירופה המתעתדים להישאר בבולגריה למשך יותר משלושה חודשים יקבלו אשרות מגורים ולא רישיון מגורים.
 
זרים רשאים לעבוד בבולגריה רק לאחר קבלת אישור עבודה, למעט במקרים הקבועים בחוק.
 
רישיונות ואשרות מגורים -
 
זרים המבקשים להתגורר בבולגריה לטווח ארוך או קבוע (למשך יותר משלושה חודשים בכל תקופה של חצי שנה) יקבלו רישיון מגורים.
אזרחי אירופה המתעתדים להישאר בבולגריה למשך יותר משלושה חודשים יקבלו אשרות מגורים ולא רישיון מגורים.
 
רישיונות המגורים לזרים ואשרות המגורים לאזרחי אירופה יונפקו על ידי מנהלת ההגירה במשרד הפנים ויחולקו לשתי קבוצות – רישיונות לטווח ארוך ורישיונות קבועים.
 
רישיונות מגורים -
 
א. רישיונות מגורים לטווח ארוך – עד שנה, וכן
ב. רישיונות מגורים קבועים – לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
 
הנסיבות הנפוצות ביותר להנפקה של רישיונות מגורים לטווח ארוך הן:
 
• הזר חבר בהנהלה או בגוף המפקח על חברה בולגרית, בהנחה שהחברה הזאת מעסיקה לפחות 10 עובדים שהם אזרחי בולגריה.
• הזר הוא נציג מסחרי של חברה הרשומה בלשכת המסחר והתעשייה הבולגרית, וכן
• הזר קיבל אישור עבודה מלשכת התעסוקה הבולגרית.
 
אמנת האזרחים הזרים מספקת נסיבות ספציפיות להשגת רישיון מגורים לטווח ארוך על ידי זרים שהוענקו להם רישיונות מגורים לטווח ארוך במדינה אחרת החברה באיחוד האירופי. רישיונות המגורים לטווח ארוך מונפקים לתקופה בת חמש שנים.
 
בכדי להגיש בקשה לרישיון מגורים על הזר להשיג אשרת שהייה לטווח ארוך.
 
זרים שהשיגו רישיון מגורים לטווח ארוך מקבלים על עצמם את כל הזכויות והחובות שניתנים או נכפים על אזרחי בולגריה, למעט הזכויות והחובות שלמטרתן נדרשת אזרחות בולגרית. לדוגמה, הם יכולים להיות מועסקים אצל מעסיקים בולגריים, לקבל פיצויים מהביטוח הלאומי, להיות זכאים לביטוח בריאות וכו'. מצב המגורים לטווח ארוך עבור אזרח זר ניכר באמצעות הנפקת תעודת זהות בולגרית עבור האזרח הזר.
 
רישיונות מגורים קבועים מונפקים לזרים שהם: (1) ממוצא בולגרי, (2) שהינם נשואים, למשך תקופה העולה על חמש שנים לזר שמקום מגוריו הקבוע הוא בבולגריה, (3) שהשתכנו בשטח בולגריה מסיבה חוקית ללא הפרעה במשך חמש השנים שקדמו לכך, וכו'.
 
אשרות מגורים -
 
א. אשרות מגורים לטווח ארוך – עד חמש שנים, וכן
ב. אשרות מגורים קבועות – לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
 
הנסיבות הנפוצות ביותר להנפקת אשרת מגורים לטווח ארוך הינן:
 
• האזרח האירופי הוא שכיר או עצמאי ברפובליקה של בולגריה.
• לאזרח האירופי יש ביטוח בריאות ומשאבים כלכליים מספקים כדי לכסות את הוצאות מגוריו/ה ואת ההוצאות הכרוכות במגורי בני  משפחתו מבלי לתבוע את מערכת הביטוח הלאומי בבולגריה, וכן
• האזרח האירופי נרשם לבית ספר / מכללה / אוניברסיטה בבולגריה לצרכי לימודים, כולל הכשרה מקצועית, ויש לו ביטוח רפואי  ומשאבים כלכליים מספקים כדי לכסות את הוצאותיו/ה, וכו'.
 
בכדי להגיש בקשה לאשרת מגורים, על האזרח האירופי להגיש בקשה למנהלת ההגירה בתוך שלושה חודשים מכניסתו לרפובליקה של בולגריה.
 
המסמכים שיצורפו לבקשה הם: (1) תעודת זהות או דרכון תקף של המבקש; (2) מסמכים המורים על קיומה של סיבה שבגללה האזרח האירופי מבקש אשרת מגורים (לדוגמה, חוזה העסקה, ביטוח רפואי תקף, מסמכים המוכיחים את השכלתו הנוכחית וכו'); (3) מסמכים...
 
אישורי עבודה
 
חוקים כלליים -
 
זרים רשאים לעבוד בבולגריה רק לאחר השגת אישור עבודה, אלא אם נקבע אחרת בחוק. הבסיס להשגת אישור עבודה הוא חוזה העסקה, או נסיעה עסקית המיועדת לביצוע פעילויות מסוימות.
 
החל מתאריך ההצטרפות של בולגריה לאיחוד האירופי, אזרחי אירופה יכולים להיות שכירים, או עצמאיים או להישלח לנסיעת עסקים, והם רשאים לעבוד בבולגריה ללא מגבלות וללא צורך באישורי עבודה.
 
על המעסיק לבקש אישורי עבודה עבור עובדיו הזרים, ואלה מונפקים בלשכת התעסוקה הבולגרית. יש לעמוד במספר תנאים משפטיים כדי לקבל אישור עבודה. אישורי עבודה מונפקים לתקופה מרבית של שנה אחת. אם התנאים להנפקה עדיין תקפים בתום השנה, האישורים עשויים להיות מוארכים לתקופה של שנה נוספת.
 
אזרחים זרים שבדרך כלל אינם דורשים אישור עבודה בבולגריה -
 
להלן רשימה של הקטגוריות העיקריות של הזרים שרשאים לעבוד בבולגריה ללא אישור עבודה:
 
• מנהלים של חברות או סניפים של ישויות משפטיות זרות.
• חברים בוועד המנהל או בדירקטוריון של חברות מקומיות, שאינם מועסקים מתוקף חוזה העסקה.
• נציגי מסחר של חברות זרות הרשומים בלשכת המסחר והתעשייה הבולגרית, וכן
• זרים בעלי מגורים קבועים בבולגריה.
 
אזרחים זרים שרשאים לעבוד לפרקי זמן קצרים ללא אישור עבודה
 
ניתן להעסיק אזרחים זרים כדי לבצע משימות קצרות טווח ללא אישור עבודה בתנאים הבאים:
 
• הם נשלחים לנסיעת עסקים לבולגריה על ידי המעסיק הזר שלהם.
• המשימה אותה יש לבצע בבולגריה לא תימשך יותר מ- 3 חודשים בפרק זמן של שנה אחת.
• המשימה כוללת את אחד התחומים הבאים: (1) התקנה או תיקון באחריות של מיכון או ציוד מיובא (2) הכשרה בהפעלת ציוד או משלוח של ציוד, מכונות או פריטים אחרים שהוזמנו; (3) הכשרה כחלק מחוזה ייצוא עבור אספקת סחורות בהתאם להסכם ברישיון; (4) בקרה ותיאום של ביצוע חוזה שירות תיירותי בין מפעיל תיירות זר ומפעיל תיירות או בעל מלון בולגרי.
 
על המעסיקים מוטלת החובה לרשום את הזרים ואת האזרחים האירופאים בסוכנות ההכנסות הלאומית בתוך 3 ימים מתחילת העסקתם אפילו אם לא נדרש לשם כך אישור עבודה.